(10:00-18:00) Pon.-Pt
Image

RODOKlauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

WYNAGRODZENIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: „RODO”), informuję iż:

I. Administrator danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Katarzyna Ptaszyńska-Pańczuk  prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Adwokacka Adwokat Katarzyna Ptaszyńska-Pańczuk, , ul. Szczecińska 11c/3 , 72-100 Goleniów, NIP: 856-179-15-4-6 , REGON: 366150345 adres e-mail: ptaszynska-katarzyna@go2.pl 

II. Kontakt z Administratorem.
 
Możliwe formy kontaktu z Administratorem to:
 1. kontakt telefoniczny: +48 509 820 992,
 2. kontakt za pomocą poczty elektronicznej e-mail: ptaszynska-katarzyna@go2.pl,
 3. kontakt za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stronie http://
 4. kontakt listowny na adres korespondencyjny: ul. Szczecińska 11c/3, 72-100 Goleniów

III. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące rodzaje danych:

 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia;
 • oznaczenie firmy;
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,
 • adres do korespondencji,
 • dane identyfikacji podatkowej;
 • dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług,
 • dane przekazane przez Państwa w trakcie realizacji umowy zawieranej z Administratorem w związku ze świadczonymi usługami prawnymi,
 • dane uzyskane od innych osób w trakcie realizacji umowy.
 
III. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania.
 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z zasadami wskazanymi w art. 5 RODO oraz art. 6 ustawy z dnia 26.05.1982r. Prawo o adwokaturze (j.t. Dz.U. 2020.165.) w celu:
 2. wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z umowy o świadczenie pomocy prawnej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 3. wypełnienia obowiązków Administratora w interesie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 4. wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych jest jednak niezbędne w celu realizacji umownych obowiązków Administratora w zakresie świadczenie usług pomocy prawnej.
 
V. Odbiorcy danych osobowych.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być następujące podmioty:
  – podmioty zajmujące się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą księgową i rachunkową;
  – podmioty zajmujące się w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Administratora obsługą systemów informatycznych;
  - podmioty świadczące usługi:
           - audytorskie i kontrolne;
           - windykacyjne;
           - drukarskie;
           - niszczenia dokumentów;
           - pocztowe oraz kurierskie
  - nabywcy wierzytelności kancelarii;
  - podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, sądy administracyjne, organy administracyjne);
  - biura informacji gospodarczej;
  - współpracujące z Kancelarią adwokaci, radcowie prawni, notariusze, oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarza danych.
 2. Administrator zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Kancelaria może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.
 
VI. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 1. celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
 2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;
 3. celem wypełnienia ciążących na Kancelarii obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 
VII. Prawa osób, których dane osobowe są przetwarzane.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługują następujące prawa:

 1. prawo dostępu do jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 15 RODO;
 2. prawo sprostowania jej danych, zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 UODO oraz art. 16 RODO;
 3. prawo usunięcia jej danych („prawo do bycia zapomnianym”), zgodnie z art. 17 RODO;
 4. prawo ograniczenia jej danych, zgodnie z art. 18 RODO;
 5. prawo przeniesienia jej danych, zgodnie z art. 20 RODO;
 6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.

W celu skorzystania z w/w praw, należy skontaktować się z Administratorem w jeden ze sposobów wskazanych w punkcie II niniejszej klauzuli informacyjnej.

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza RODO.

Image

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Katarzyna Ptaszyńska-Pańczuk
Ul. Szczecińska 11c/3
72-100 Goleniów

Image

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Katarzyna Ptaszyńska-Pańczuk
Ul. Szczecińska 11c/3
72-100 Goleniów