(10:00-18:00) Pon.-Pt
Image

Zakres UsługŚwiadczymy pomoc prawną w zakresie:

USŁUGI

Prawa administracyjnego

 • doradztwo prawne w zakresie prawa administracyjnego,
 • reprezentację w postępowaniu przez organami i sądami administracyjnymi,
 • przygotowywanie wniosków, podań i wszelkiego rodzaju pism w postępowaniu administracyjnym,
 • sporządzanie odwołań  i skarg od decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego,
 • sporządzanie opinii prawnych.

Prawa cywilnego

 • reprezentację w postępowaniach przedsądowych, sądowych, a także postępowaniach polubownych,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego,
 • przygotowywanie projektów pozwów, wniosków oraz pism procesowych,
 • przygotowywanie, analiza  i opiniowanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego ( m.in. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, wydziedziczenie, unieważnienie testamentu, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia),
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rzeczowego ( m.in. zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie służebności, naruszenie posiadania, ochrony własności, zniesienie współwłasności nieruchomości),
 • prowadzenie spraw z zakresu praw konsumenckich ( m.in. odstąpienie od umowy, dochodzenie roszczeń  z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości),
 • prowadzenie spraw dotyczących ochrony praw lokatorów oraz eksmisji,
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielowi tj. prowadzenie postępowań likwidacyjnych,
 • reprezentację w sprawach o zapłatę,
 • prowadzenie spraw związanych z naruszeniem dóbr osobistych osób fizycznych oraz osób prawnych,
 • prowadzenie spraw o ubezwłasnowolnienie,
 • podejmowanie czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym ( m.in. złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej, założenie księgi wieczystej, sprostowanie oznaczenia nieruchomości, wykreślenie hipoteki),
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną wierzycieli w razie niewypłacalności dłużnika (skarga pauliańska),
 • podejmowanie czynności w postępowaniu egzekucyjnym oraz zabezpieczającym,
 • prowadzenie spraw o zadośćuczynienie,
 • prowadzenie spraw o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.

Prawa gospodarczego

 • reprezentację w postępowaniach przedsądowych, sądowych, a także postępowaniach polubownych,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa gospodarczego,
 • przygotowywanie projektów pozwów, wniosków oraz pism procesowych,
 • przygotowywanie, analiza  i opiniowanie umów, porozumień, aneksów oraz ugód,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • podejmowanie czynności związanych z rejestracją podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym i Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • tworzenie regulaminów sklepów internetowych.

Prawa karnego

 • doradztwo prawne z zakresu prawa karnego,
 • udział w postepowaniu przygotowawczym oraz sądowym w charakterze obrońcy,
 • udział w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego,
 • reprezentację stron w postępowaniu wykroczeniowym,
 • udział w postępowaniu karnym wykonawczym w tym m.in. wnioski o odroczenie wykonania kary, o przerwę w odbywaniu kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, rozłożenie zasądzonej grzywny na raty.

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

 • doradztwo prawne w zakresie prawa pracy,
 • reprezentację zarówno pracowników jak i pracodawców  w postępowaniach w sprawach pracowniczych i ubezpieczeń społecznych,
 • przygotowywanie projektów pozwów, pism procesowychw zakresie m.in.  ustalenia istnienia stosunku pracy, zawarcia umowy o pracę, wypowiedzenia umowy o pracę, rozwiązania umowy o pracę,  zapłaty wynagrodzenia i innych składników (odprawa, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, godziny nadliczbowe), wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, odszkodowania za mobbing, dyskryminację, odpowiedzialności porządkowej pracowników ( sprzeciw na wymierzenie kary porządkowej), wydania/ sprostowania świadectwa pracy, przywrócenia do pracy, odszkodowanie za niesłusznie rozwiązanie stosunku pracy,
 • przygotowywanie umów, regulaminów, aneksów, porozumień, ugód w zakresie stosunków pracowniczych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • prowadzenia spraw o odszkodowanie lub zadośćuczynienie za wypadek przy pracy,
 • przygotowywanie odwołań od rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, wypowiedzenia umowy o prace,
 • sporządzenia odwołań  od decyzji ZUS.

Prawa rodzinnego i opiekuńczego

 • przygotowywanie projektów pozwów, wniosków oraz pism procesowych,
 • prowadzenie spraw o rozwód, separację unieważnienie małżeństwa, uzyskanie zgody  Sądu na zawarcie małżeństwa,
 • prowadzenie spraw o ustalenie obowiązku alimentacyjnego, podwyższenie lub obniżenie alimentów, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego,
 • prowadzenie spraw o  ustalenie obowiązku przyczyniania się przez małżonka do zaspakajania potrzeb rodziny, zasądzenie alimentów na rzecz małżonka, nakazanie wypłaty wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka, o pozbawienie drugiego małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,
 • prowadzenie spraw o podział majątku wspólnego,  ustanowienie rozdzielności,  zwrot wydatków i nakładów z majątku osobistego na majątek wspólny i odwrotnie, orzeczenie eksmisji małżonka z mieszkania,
 • prowadzenie spraw o ustanowienie opiekuna i kuratora, zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd, zwolnienie z opieki,
 • prowadzenie spraw o uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • prowadzenie spraw związanych z władzą rodzicielską, w tym ustalenie miejsca pobytu dziecka,  ograniczenie władzy rodzicielskiej, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, spraw związanych z zarządem majątkiem dziecka,
 • prowadzenie spraw o ustalenie ojcostwa, uznanie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa,
 • doradztwo prawne z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Prawa zamówień publicznych

 • sporządzanie, analiza i opiniowanie umów,
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej,
 • analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeń,
 • sporządzanie odpowiedzi na zapytania Zamawiającego,
 • weryfikację oferty Wykonawcy,
 • przygotowywanie opinii prawnych w zakresie zamówień publicznych.

Image

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Katarzyna Ptaszyńska-Pańczuk
Ul. Szczecińska 11c/3
72-100 Goleniów

Image

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Katarzyna Ptaszyńska-Pańczuk
Ul. Szczecińska 11c/3
72-100 Goleniów